تیر آهن

کد محصول :

ویژگی های اصلی محصول:
تیر آهن  سایز 8 نرمال به طول
تیر آهن  سایز 8 شاخه 12 متری
تیر آهن  سایز 12 نرمال به طول
تیر آهن  سایز 12 شاخه 12 متری
تیر آهن  سایز 14 نرمال به طول
تیر آهن  سایز 14 شاخه 12 متری
تیر آهن  سایز 16 نرمال به طول
تیر آهن  سایز 16 شاخه 12 متری
تیر آهن  سایز 18 نرمال به طول
تیر آهن  سایز 18 شاخه 12 متری
تیر آهن  سایز20 نرمال به طول
تیر آهن  سایز20 شاخه 12 متری
تیر آهن  سایز 22 نرمال به طول
تیر آهن  سایز 22 شاخه 12 متری
تیر آهن  سایز 24 نرمال به طول
تیر آهن  سایز 24 شاخه 12 متری
تیر آهن  سایز27 نرمال به طول
تیر آهن  سایز27 شاخه 12 متری
تیر آهن  سایز 30 نرمال به طول
تیر آهن  سایز 30 شاخه 12 متری