شمش

کد محصول :

ویژگی های اصلی محصول:
شمش 3sp ارتفاع 100 عرض 100 طول 12 متر
شمش 3sp ارتفاع 100 عرض 100 طول 6 متر
شمش 3sp ارتفاع 100 عرض 100 طول نرمال
شمش 3sp ارتفاع 125 عرض 125 طول 12 متر
شمش 3sp ارتفاع 125 عرض 125 طول 6 متر
شمش 3sp ارتفاع 125 عرض 125 طول نرمال
شمش 3sp ارتفاع 130 عرض 130 طول 12 متر
شمش 3sp ارتفاع 130 عرض 130 طول 6 متر
شمش 3sp ارتفاع 130 عرض 130 طول نرمال
شمش 3sp ارتفاع 150 عرض 150 طول 12 متر
شمش 3sp ارتفاع 150 عرض 150 طول 6 متر
شمش 3sp ارتفاع 150 عرض 150 طول نرمال
شمش 3sp ارتفاع 200 عرض 200 طول 12 متر
شمش 3sp ارتفاع 200 عرض 200 طول 6 متر
شمش 3sp ارتفاع 200 عرض 200 طول نرمال
شمش 5SP ارتفاع 100 عرض 100 طول 12 متر
شمش 5SP ارتفاع 100 عرض 100 طول 6 متر
شمش 5SP ارتفاع 100 عرض 100 طول نرمال
شمش 5SP ارتفاع 125 عرض 125 طول 12 متر
شمش 5SP ارتفاع 125 عرض 125 طول 6 متر
شمش 5SP ارتفاع 125 عرض 125 طول نرمال
شمش 5SP ارتفاع 130 عرض 130 طول 12 متر
شمش 5SP ارتفاع 130 عرض 130 طول 6 متر
شمش 5SP ارتفاع 130 عرض 130 طول نرمال
شمش 5SP ارتفاع 150 عرض 150 طول 12 متر
شمش 5SP ارتفاع 150 عرض 150 طول 6 متر
شمش 5SP ارتفاع 150 عرض 150 طول نرمال
شمش 5SP ارتفاع 200 عرض 200 طول 12 متر
شمش 5SP ارتفاع 200 عرض 200 طول 6 متر
شمش 5SP ارتفاع 200 عرض 200 طول نرمال