میلگرد

کد محصول :

ویژگی های اصلی محصول:
میلگرد A3 سایز40 کلاف ساده میلگرد A1 سایز40 نرمال ساده میلگرد A2 سایز40 نرمال ساده میلگرد A1 سایز5/5 شاخه آجدار
میلگرد A3 سایز40 نرمال ساده میلگرد A2 سایز5/5 شاخه آجدار میلگرد A3 سایز5/5 شاخه آجدار میلگرد A1 سایز5/5 کلاف آجدار
میلگرد A4 سایز5/5 شاخه آجدار میلگرد A2 سایز5/5 کلاف آجدار میلگرد A3 سایز5/5 کلاف آجدار میلگرد A1 سایز5/5 نرمال آجدار
میلگرد A4 سایز5/5 کلاف آجدار میلگرد A2 سایز5/5 نرمال آجدار میلگرد A3 سایز5/5 نرمال آجدار میلگرد A1 سایز5/5 شاخه ساده
میلگرد A4 سایز5/5 نرمال آجدار میلگرد A2 سایز5/5 شاخه ساده میلگرد A3 سایز5/5 شاخه ساده میلگرد A1 سایز5/5 کلاف ساده
میلگرد A4 سایز5/5 شاخه ساده میلگرد A2 سایز5/5 کلاف ساده میلگرد A3 سایز5/5 کلاف ساده میلگرد A1 سایز5/5 نرمال ساده
میلگرد A4 سایز5/5 کلاف ساده میلگرد A2 سایز5/5 نرمال ساده میلگرد A3 سایز5/5 نرمال ساده میلگرد A1 سایز6 شاخه آجدار
میلگرد A4 سایز5/5 نرمال ساده میلگرد A2 سایز6 شاخه آجدار میلگرد A3 سایز6 شاخه آجدار میلگرد A1 سایز6 کلاف آجدار
میلگرد A4 سایز6 شاخه آجدار میلگرد A2 سایز6 کلاف آجدار میلگرد A3 سایز6 کلاف آجدار میلگرد A1 سایز6 نرمال آجدار
میلگرد A4 سایز6 کلاف آجدار میلگرد A2 سایز6 نرمال آجدار میلگرد A3 سایز6 نرمال آجدار میلگرد A1 سایز6 شاخه ساده
میلگرد A4 سایز6 نرمال آجدار میلگرد A2 سایز6 شاخه ساده میلگرد A3 سایز6 شاخه ساده میلگرد A1 سایز6 کلاف ساده
میلگرد A4 سایز6 شاخه ساده میلگرد A2 سایز6 کلاف ساده میلگرد A3 سایز6 کلاف ساده میلگرد A1 سایز6 نرمال ساده
میلگرد A4 سایز6 کلاف ساده میلگرد A2 سایز6 نرمال ساده میلگرد A3 سایز6 نرمال ساده میلگرد A1 سایز6/5 شاخه آجدار
میلگرد A4 سایز6 نرمال ساده میلگرد A2 سایز6/5 شاخه آجدار میلگرد A3 سایز6/5 شاخه آجدار میلگرد A1 سایز6/5 کلاف آجدار
میلگرد A4 سایز6/5 شاخه آجدار میلگرد A2 سایز6/5 کلاف آجدار میلگرد A3 سایز6/5 کلاف آجدار میلگرد A1 سایز6/5 نرمال آجدار
میلگرد A4 سایز6/5 کلاف آجدار میلگرد A2 سایز6/5 نرمال آجدار میلگرد A3 سایز6/5 نرمال آجدار میلگرد A1 سایز6/5 شاخه ساده
میلگرد A4 سایز6/5 نرمال آجدار میلگرد A2 سایز6/5 شاخه ساده میلگرد A3 سایز6/5 شاخه ساده میلگرد A1 سایز6/5 کلاف ساده
میلگرد A4 سایز6/5 شاخه ساده میلگرد A2 سایز6/5 کلاف ساده میلگرد A3 سایز6/5 کلاف ساده میلگرد A1 سایز6/5 نرمال ساده
میلگرد A4 سایز6/5 کلاف ساده میلگرد A2 سایز6/5 نرمال ساده میلگرد A3 سایز6/5 نرمال ساده میلگرد A1 سایز8 شاخه آجدار
میلگرد A4 سایز6/5 نرمال ساده میلگرد A2 سایز8 شاخه آجدار میلگرد A3 سایز8 شاخه آجدار میلگرد A1 سایز8 کلاف آجدار
میلگرد A4 سایز8 شاخه آجدار میلگرد A2 سایز8 کلاف آجدار میلگرد A3 سایز8 کلاف آجدار میلگرد A1 سایز8 نرمال آجدار
میلگرد A4 سایز8 کلاف آجدار میلگرد A2 سایز8 نرمال آجدار میلگرد A3 سایز8 نرمال آجدار میلگرد A1 سایز8 شاخه ساده
میلگرد A4 سایز8 نرمال آجدار میلگرد A2 سایز8 شاخه ساده میلگرد A3 سایز8 شاخه ساده میلگرد A1 سایز8 کلاف ساده
میلگرد A4 سایز8 شاخه ساده میلگرد A2 سایز8 کلاف ساده میلگرد A3 سایز8 کلاف ساده میلگرد A1 سایز8 نرمال ساده
میلگرد A4 سایز8 کلاف ساده میلگرد A2 سایز8 نرمال ساده میلگرد A3 سایز8 نرمال ساده میلگرد A1 سایز10 شاخه آجدار
میلگرد A4 سایز8 نرمال ساده میلگرد A2 سایز10 شاخه آجدار میلگرد A3 سایز10 شاخه آجدار میلگرد A1 سایز10 کلاف آجدار
میلگرد A4 سایز10 شاخه آجدار میلگرد A2 سایز10 کلاف آجدار میلگرد A3 سایز10 کلاف آجدار میلگرد A1 سایز10 نرمال آجدار
میلگرد A4 سایز10 کلاف آجدار میلگرد A2 سایز10 نرمال آجدار میلگرد A3 سایز10 نرمال آجدار میلگرد A1 سایز10 شاخه ساده
میلگرد A4 سایز10 نرمال آجدار میلگرد A2 سایز10 شاخه ساده میلگرد A3 سایز10 شاخه ساده میلگرد A1 سایز10 کلاف ساده
میلگرد A4 سایز10 شاخه ساده میلگرد A2 سایز10 کلاف ساده میلگرد A3 سایز10 کلاف ساده میلگرد A1 سایز10 نرمال ساده
میلگرد A4 سایز10 کلاف ساده میلگرد A2 سایز10 نرمال ساده میلگرد A3 سایز10 نرمال ساده میلگرد A1 سایز12 شاخه آجدار
میلگرد A4 سایز10 نرمال ساده میلگرد A2 سایز12 شاخه آجدار میلگرد A3 سایز12 شاخه آجدار میلگرد A1 سایز12 کلاف آجدار
میلگرد A4 سایز12 شاخه آجدار میلگرد A2 سایز12 کلاف آجدار میلگرد A3 سایز12 کلاف آجدار میلگرد A1 سایز12 نرمال آجدار
میلگرد A4 سایز12 کلاف آجدار میلگرد A2 سایز12 نرمال آجدار میلگرد A3 سایز12 نرمال آجدار میلگرد A1 سایز12 شاخه ساده
میلگرد A4 سایز12 نرمال آجدار میلگرد A2 سایز12 شاخه ساده میلگرد A3 سایز12 شاخه ساده میلگرد A1 سایز12 کلاف ساده
میلگرد A4 سایز12 شاخه ساده میلگرد A2 سایز12 کلاف ساده میلگرد A3 سایز12 کلاف ساده میلگرد A1 سایز12 نرمال ساده
میلگرد A4 سایز12 کلاف ساده میلگرد A2 سایز12 نرمال ساده میلگرد A3 سایز12 نرمال ساده میلگرد A1 سایز14 شاخه آجدار
میلگرد A4 سایز12 نرمال ساده میلگرد A2 سایز14 شاخه آجدار میلگرد A3 سایز14 شاخه آجدار میلگرد A1 سایز14 کلاف آجدار
میلگرد A4 سایز14 شاخه آجدار میلگرد A2 سایز14 کلاف آجدار میلگرد A3 سایز14 کلاف آجدار میلگرد A1 سایز14 نرمال آجدار
میلگرد A4 سایز14 کلاف آجدار میلگرد A2 سایز14 نرمال آجدار میلگرد A3 سایز14 نرمال آجدار میلگرد A1 سایز14 شاخه ساده
میلگرد A4 سایز14 نرمال آجدار میلگرد A2 سایز14 شاخه ساده میلگرد A3 سایز14 شاخه ساده میلگرد A1 سایز14 کلاف ساده
میلگرد A4 سایز14 شاخه ساده میلگرد A2 سایز14 کلاف ساده میلگرد A3 سایز14 کلاف ساده میلگرد A1 سایز14 نرمال ساده
میلگرد A4 سایز14 کلاف ساده میلگرد A2 سایز14 نرمال ساده میلگرد A3 سایز14 نرمال ساده میلگرد A1 سایز16 شاخه آجدار
میلگرد A4 سایز14 نرمال ساده میلگرد A2 سایز16 شاخه آجدار میلگرد A3 سایز16 شاخه آجدار میلگرد A1 سایز16 کلاف آجدار
میلگرد A4 سایز16 شاخه آجدار میلگرد A2 سایز16 کلاف آجدار میلگرد A3 سایز16 کلاف آجدار میلگرد A1 سایز16 نرمال آجدار
میلگرد A4 سایز16 کلاف آجدار میلگرد A2 سایز16 نرمال آجدار میلگرد A3 سایز16 نرمال آجدار میلگرد A1 سایز16 شاخه ساده
میلگرد A4 سایز16 نرمال آجدار میلگرد A2 سایز16 شاخه ساده میلگرد A3 سایز16 شاخه ساده میلگرد A1 سایز16 کلاف ساده
میلگرد A4 سایز16 شاخه ساده میلگرد A2 سایز16 کلاف ساده میلگرد A3 سایز16 کلاف ساده میلگرد A1 سایز16 نرمال ساده
میلگرد A4 سایز16 کلاف ساده میلگرد A2 سایز16 نرمال ساده میلگرد A3 سایز16 نرمال ساده میلگرد A1 سایز18 شاخه آجدار
میلگرد A4 سایز16 نرمال ساده میلگرد A2 سایز18 شاخه آجدار میلگرد A3 سایز18 شاخه آجدار میلگرد A1 سایز18 کلاف آجدار
میلگرد A4 سایز18 شاخه آجدار میلگرد A2 سایز18 کلاف آجدار میلگرد A3 سایز18 کلاف آجدار میلگرد A1 سایز18 نرمال آجدار
میلگرد A4 سایز18 کلاف آجدار میلگرد A2 سایز18 نرمال آجدار میلگرد A3 سایز18 نرمال آجدار میلگرد A1 سایز18 شاخه ساده
میلگرد A4 سایز18 نرمال آجدار میلگرد A2 سایز18 شاخه ساده میلگرد A3 سایز18 شاخه ساده میلگرد A1 سایز18 کلاف ساده
میلگرد A4 سایز18 شاخه ساده میلگرد A2 سایز18 کلاف ساده میلگرد A3 سایز18 کلاف ساده میلگرد A1 سایز18 نرمال ساده
میلگرد A4 سایز18 کلاف ساده میلگرد A2 سایز18 نرمال ساده میلگرد A3 سایز18 نرمال ساده میلگرد A1 سایز20 شاخه آجدار
میلگرد A4 سایز18 نرمال ساده میلگرد A2 سایز20 شاخه آجدار میلگرد A3 سایز20 شاخه آجدار میلگرد A1 سایز20 کلاف آجدار
میلگرد A4 سایز20 شاخه آجدار میلگرد A2 سایز20 کلاف آجدار میلگرد A3 سایز20 کلاف آجدار میلگرد A1 سایز20 نرمال آجدار
میلگرد A4 سایز20 کلاف آجدار میلگرد A2 سایز20 نرمال آجدار میلگرد A3 سایز20 نرمال آجدار میلگرد A1 سایز20 شاخه ساده
میلگرد A4 سایز20 نرمال آجدار میلگرد A2 سایز20 شاخه ساده میلگرد A3 سایز20 شاخه ساده میلگرد A1 سایز20 کلاف ساده
میلگرد A4 سایز20 شاخه ساده میلگرد A2 سایز20 کلاف ساده میلگرد A3 سایز20 کلاف ساده میلگرد A1 سایز20 نرمال ساده
میلگرد A4 سایز20 کلاف ساده میلگرد A2 سایز20 نرمال ساده میلگرد A3 سایز20 نرمال ساده میلگرد A1 سایز22 شاخه آجدار
میلگرد A4 سایز20 نرمال ساده میلگرد A2 سایز22 شاخه آجدار میلگرد A3 سایز22 شاخه آجدار میلگرد A1 سایز22 کلاف آجدار
میلگرد A4 سایز22 شاخه آجدار میلگرد A2 سایز22 کلاف آجدار میلگرد A3 سایز22 کلاف آجدار میلگرد A1 سایز22 نرمال آجدار
میلگرد A4 سایز22 کلاف آجدار میلگرد A2 سایز22 نرمال آجدار میلگرد A3 سایز22 نرمال آجدار میلگرد A1 سایز22 شاخه ساده
میلگرد A4 سایز22 نرمال آجدار میلگرد A2 سایز22 شاخه ساده میلگرد A3 سایز22 شاخه ساده میلگرد A1 سایز22 کلاف ساده
میلگرد A4 سایز22 شاخه ساده میلگرد A2 سایز22 کلاف ساده میلگرد A3 سایز22 کلاف ساده میلگرد A1 سایز22 نرمال ساده
میلگرد A4 سایز22 کلاف ساده میلگرد A2 سایز22 نرمال ساده میلگرد A3 سایز22 نرمال ساده میلگرد A1 سایز25 شاخه آجدار
میلگرد A4 سایز22 نرمال ساده میلگرد A2 سایز25 شاخه آجدار میلگرد A3 سایز25 شاخه آجدار میلگرد A1 سایز25 کلاف آجدار
میلگرد A4 سایز25 شاخه آجدار میلگرد A2 سایز25 کلاف آجدار میلگرد A3 سایز25 کلاف آجدار میلگرد A1 سایز25 نرمال آجدار
میلگرد A4 سایز25 کلاف آجدار میلگرد A2 سایز25 نرمال آجدار میلگرد A3 سایز25 نرمال آجدار میلگرد A1 سایز25 شاخه ساده
میلگرد A4 سایز25 نرمال آجدار میلگرد A2 سایز25 شاخه ساده میلگرد A3 سایز25 شاخه ساده میلگرد A1 سایز25 کلاف ساده
میلگرد A4 سایز25 شاخه ساده میلگرد A2 سایز25 کلاف ساده میلگرد A3 سایز25 کلاف ساده میلگرد A1 سایز25 نرمال ساده
میلگرد A4 سایز25 کلاف ساده میلگرد A2 سایز25 نرمال ساده میلگرد A3 سایز25 نرمال ساده میلگرد A1 سایز28 شاخه آجدار
میلگرد A4 سایز25 نرمال ساده میلگرد A2 سایز28 شاخه آجدار میلگرد A3 سایز28 شاخه آجدار میلگرد A1 سایز28 کلاف آجدار
میلگرد A4 سایز28 شاخه آجدار میلگرد A2 سایز28 کلاف آجدار میلگرد A3 سایز28 کلاف آجدار میلگرد A1 سایز28 نرمال آجدار
میلگرد A4 سایز28 کلاف آجدار میلگرد A2 سایز28 نرمال آجدار میلگرد A3 سایز28 نرمال آجدار میلگرد A1 سایز28 شاخه ساده
میلگرد A4 سایز28 نرمال آجدار میلگرد A2 سایز28 شاخه ساده میلگرد A3 سایز28 شاخه ساده میلگرد A1 سایز28 کلاف ساده
میلگرد A4 سایز28 شاخه ساده میلگرد A2 سایز28 کلاف ساده میلگرد A3 سایز28 کلاف ساده میلگرد A1 سایز28 نرمال ساده
میلگرد A4 سایز28 کلاف ساده میلگرد A2 سایز28 نرمال ساده میلگرد A3 سایز28 نرمال ساده میلگرد A1 سایز30 شاخه آجدار
میلگرد A4 سایز28 نرمال ساده میلگرد A2 سایز30 شاخه آجدار میلگرد A3 سایز30 شاخه آجدار میلگرد A1 سایز30 کلاف آجدار
میلگرد A4 سایز30 شاخه آجدار میلگرد A2 سایز30 کلاف آجدار میلگرد A3 سایز30 کلاف آجدار میلگرد A1 سایز30 نرمال آجدار
میلگرد A4 سایز30 کلاف آجدار میلگرد A2 سایز30 نرمال آجدار میلگرد A3 سایز30 نرمال آجدار میلگرد A1 سایز30 شاخه ساده
میلگرد A4 سایز30 نرمال آجدار میلگرد A2 سایز30 شاخه ساده میلگرد A3 سایز30 شاخه ساده میلگرد A1 سایز30 کلاف ساده
میلگرد A4 سایز30 شاخه ساده میلگرد A2 سایز30 کلاف ساده میلگرد A3 سایز30 کلاف ساده میلگرد A1 سایز30 نرمال ساده
میلگرد A4 سایز30 کلاف ساده میلگرد A2 سایز30 نرمال ساده میلگرد A3 سایز30 نرمال ساده میلگرد A1 سایز32 شاخه آجدار
میلگرد A4 سایز30 نرمال ساده میلگرد A2 سایز32 شاخه آجدار میلگرد A3 سایز32 شاخه آجدار میلگرد A1 سایز32 کلاف آجدار
میلگرد A4 سایز32 شاخه آجدار میلگرد A2 سایز32 کلاف آجدار میلگرد A3 سایز32 کلاف آجدار میلگرد A1 سایز32 نرمال آجدار
میلگرد A4 سایز32 کلاف آجدار میلگرد A2 سایز32 نرمال آجدار میلگرد A3 سایز32 نرمال آجدار میلگرد A1 سایز32 شاخه ساده
میلگرد A4 سایز32 نرمال آجدار میلگرد A2 سایز32 شاخه ساده میلگرد A3 سایز32 شاخه ساده میلگرد A1 سایز32 کلاف ساده
میلگرد A4 سایز32 شاخه ساده میلگرد A2 سایز32 کلاف ساده میلگرد A3 سایز32 کلاف ساده میلگرد A1 سایز32 نرمال ساده
میلگرد A4 سایز32 کلاف ساده میلگرد A2 سایز32 نرمال ساده میلگرد A3 سایز32 نرمال ساده میلگرد A1 سایز36 شاخه آجدار
میلگرد A4 سایز32 نرمال ساده میلگرد A2 سایز36 شاخه آجدار میلگرد A3 سایز36 شاخه آجدار میلگرد A1 سایز36 کلاف آجدار
میلگرد A4 سایز36 شاخه آجدار میلگرد A2 سایز36 کلاف آجدار میلگرد A3 سایز36 کلاف آجدار میلگرد A1 سایز36 نرمال آجدار
میلگرد A4 سایز36 کلاف آجدار میلگرد A2 سایز36 نرمال آجدار میلگرد A3 سایز36 نرمال آجدار میلگرد A1 سایز36 شاخه ساده
میلگرد A4 سایز36 نرمال آجدار میلگرد A2 سایز36 شاخه ساده میلگرد A3 سایز36 شاخه ساده میلگرد A1 سایز36 کلاف ساده
میلگرد A4 سایز36 شاخه ساده میلگرد A2 سایز36 کلاف ساده میلگرد A3 سایز36 کلاف ساده میلگرد A1 سایز36 نرمال ساده
میلگرد A4 سایز36 کلاف ساده میلگرد A2 سایز36 نرمال ساده میلگرد A3 سایز36 نرمال ساده میلگرد A1 سایز40 شاخه آجدار
میلگرد A4 سایز36 نرمال ساده میلگرد A2 سایز40 شاخه آجدار میلگرد A3 سایز40 شاخه آجدار میلگرد A1 سایز40 کلاف آجدار
میلگرد A4 سایز40 شاخه آجدار میلگرد A2 سایز40 کلاف آجدار میلگرد A3 سایز40 کلاف آجدار میلگرد A1 سایز40 نرمال آجدار
میلگرد A4 سایز40 کلاف آجدار میلگرد A2 سایز40 نرمال آجدار میلگرد A3 سایز40 نرمال آجدار میلگرد A1 سایز40 شاخه ساده
میلگرد A4 سایز40 نرمال آجدار میلگرد A2 سایز40 شاخه ساده میلگرد A3 سایز40 شاخه ساده میلگرد A1 سایز40 کلاف ساده
میلگرد A4 سایز40 شاخه ساده میلگرد A2 سایز40 کلاف ساده میلگرد A3 سایز5/5 شاخه آجدار میلگرد A2 سایز40 نرمال ساده
میلگرد A4 سایز40 کلاف ساده
میلگرد A4 سایز40 نرمال ساده