ناودانی

کد محصول :

ویژگی های اصلی محصول:
ناودانی UPN سایز 8 شاخه طول 6
ناودانی UPN سایز 8 شاخه طول 12
ناودانی UPN سایز 8 نرمال به طول
ناودانی UPN سایز 10 شاخه طول 6
ناودانی UPN سایز 10 شاخه طول 12
ناودانی UPN سایز 10 نرمال به طول
ناودانی UPN سایز 12 شاخه طول 6
ناودانی UPN سایز 12 شاخه طول 12
ناودانی UPN سایز 12 نرمال به طول
ناودانی UPN سایز 14 شاخه طول 6
ناودانی UPN سایز 14 شاخه طول 12
ناودانی UPN سایز 14 نرمال به طول
ناودانی UPN سایز 16 شاخه طول 6
ناودانی UPN سایز 16 شاخه طول 12
ناودانی UPN سایز 16 نرمال به طول
ناودانی UPN سایز 18 شاخه طول 6
ناودانی UPN سایز 18 شاخه طول 12
ناودانی UPN سایز 18 نرمال به طول
ناودانی UPN سایز20 شاخه طول 6
ناودانی UPN سایز20 شاخه طول 12
ناودانی UPN سایز20 نرمال به طول
ناودانی UPE سایز 8 شاخه طول 6
ناودانی UPE سایز 8 شاخه طول 12
ناودانی UPE سایز 8 نرمال به طول
ناودانی UPE سایز 10 شاخه طول 6
ناودانی UPE سایز 10 شاخه طول 12
ناودانی UPE سایز 10 نرمال به طول
ناودانی UPE سایز 12 شاخه طول 6
ناودانی UPE سایز 12 شاخه طول 12
ناودانی UPE سایز 12 نرمال به طول
ناودانی UPE سایز 14 شاخه طول 6
ناودانی UPE سایز 14 شاخه طول 12
ناودانی UPE سایز 14 نرمال به طول
ناودانی UPE سایز 16 شاخه طول 6
ناودانی UPE سایز 16 شاخه طول 12
ناودانی UPE سایز 16 نرمال به طول
ناودانی UPE سایز 18 شاخه طول 6
ناودانی UPE سایز 18 شاخه طول 12
ناودانی UPE سایز 18 نرمال به طول
ناودانی UPE سایز20 شاخه طول 6
ناودانی UPE سایز20 شاخه طول 12
ناودانی UPE سایز20 نرمال به طول