نبشی

کد محصول :

ویژگی های اصلی محصول:
نبشی سایز 3-6متری
نبشی سایز 3-12متری
نبشی سایز 4-6متری
نبشی سایز 4-12متری
نبشی سایز 5-6متری
نبشی سایز 5-12متری
نبشی سایز6-6متری
نبشی سایز6-12متری
نبشی سایز 7-6متری
نبشی سایز 7-12متری
نبشی سایز 8-6متری
نبشی سایز 8-12متری
نبشی سایز 10-6متری
نبشی سایز 10-12متری
نبشی سایز 12-6متری
نبشی سایز 12-12متری