ورق آهن

کد محصول :

ویژگی های اصلی محصول:
ورق A283 سایز8 طول 6 عرض 1.25
ورق A283 سایز8 رول عرض 1.25
ورق A283 سایز8 رول عرض 1.5
ورق A283 سایز8 طول 6 عرض 2
ورق A283 سایز8 طول 12 عرض 2
ورق A283 سایز10 رول عرض 1.5
ورق A283 سایز10 طول 6 عرض 2
ورق A283 سایز10 طول 12 عرض 2
ورق A283 سایز 12 رول عرض 1.5
ورق A283 سایز 12 طول 6 عرض 2
ورق A283 سایز 12 طول 12 عرض 2
ورق A283 سایز15 رول عرض 1.5
ورق A283 سایز15 طول 12 عرض 2
ورق A283 سایز15 طول 6 عرض 2
ورق A283 سایز 20 طول 12 عرض 2
ورق A283 سایز 20 طول 6 عرض 2
ورق A283 سایز25 طول 12 عرض 2
ورق A283 سایز25 طول 6 عرض 2
ورق A283 سایز 30 طول 6 عرض 1.25
ورق A283 سایز 30 طول 12 عرض 1.25
ورق A283 سایز 30 طول 6 عرض 1.5
ورق A283 سایز 30 طول 12 عرض 1.5
ورق A283 سایز 30 طول 12 عرض 2
ورق A283 سایز 30 طول 6 عرض 2
ورق A283 سایز 35 طول 6 عرض 1.25
ورق A283 سایز 35 طول 12 عرض 1.25
ورق A283 سایز 35 طول 6 عرض 1.5
ورق A283 سایز 35 طول 12 عرض 1.5
ورق A283 سایز 35 طول 12 عرض 2
ورق A283 سایز 35 طول 6 عرض 2
ورق A283 سایز 40 طول 6 عرض 1.25
ورق A283 سایز 40 طول 12 عرض 1.25
ورق A283 سایز 40 طول 6 عرض 1.5
ورق A283 سایز 40 طول 12 عرض 1.5
ورق A283 سایز 40 طول 12 عرض 2
ورق A283 سایز 40 طول 6 عرض 2
ورق A283 سایز45 طول 6 عرض 1.25
ورق A283 سایز45 طول 12 عرض 1.25
ورق A283 سایز45 طول 6 عرض 1.5
ورق A283 سایز45 طول 12 عرض 1.5
ورق A283 سایز45 طول 12 عرض 2
ورق A283 سایز45 طول 6 عرض 2
ورق A283 سایز50 به طول مفید عرض 2
ورق A283 سایز 60 به طول مفید عرض 2
ورق A283 سایز 70 به طول مفید عرض 2
ورق A283 سایز 80 به طول مفید عرض 2
ورق A283 سایز 90 به طول مفید عرض 2
ورق A283 سایز 100 به طول مفید عرض 2
ورق A283 سایز 110 به طول مفید عرض 2
ورق ST52 سایز8 طول 6 عرض 1.25
ورق ST52 سایز8 رول عرض 1.25
ورق ST52 سایز8 رول عرض 1.5
ورق ST52 سایز8 طول 6 عرض 2
ورق ST52 سایز8 طول 12 عرض 2
ورق ST52 سایز10 رول عرض 1.5
ورق ST52 سایز10 طول 6 عرض 2
ورق ST52 سایز10 طول 12 عرض 2
ورق ST52 سایز 12 رول عرض 1.5
ورق ST52 سایز 12 طول 6 عرض 2
ورق ST52 سایز 12 طول 12 عرض 2
ورق ST52 سایز15 رول عرض 1.5
ورق ST52 سایز15 طول 12 عرض 2
ورق ST52 سایز15 طول 6 عرض 2
ورق ST52 سایز 20 طول 6 عرض 1.25
ورق ST52 سایز 20 طول 6 عرض 1.5
ورق ST52 سایز 20 طول 12 عرض 2
ورق ST52 سایز 20 طول 6 عرض 2
ورق ST52 سایز25 طول 6 عرض 1.25
ورق ST52 سایز25 طول 6 عرض 1.5
ورق ST52 سایز25 طول 12 عرض 2
ورق ST52 سایز25 طول 6 عرض 2
ورق ST52 سایز 30 طول 6 عرض 1.25
ورق ST52 سایز 30 طول 12 عرض 1.25
ورق ST52 سایز 30 طول 6 عرض 1.5
ورق ST52 سایز 30 طول 12 عرض 1.5
ورق ST52 سایز 30 طول 12 عرض 2
ورق ST52 سایز 30 طول 6 عرض 2
ورق ST52 سایز 35 طول 6 عرض 1.25
ورق ST52 سایز 35 طول 12 عرض 1.25
ورق ST52 سایز 35 طول 6 عرض 1.5
ورق ST52 سایز 35 طول 12 عرض 1.5
ورق ST52 سایز 35 طول 12 عرض 2
ورق ST52 سایز 35 طول 6 عرض 2
ورق ST52 سایز 40 طول 6 عرض 1.25
ورق ST52 سایز 40 طول 12 عرض 1.25
ورق ST52 سایز 40 طول 6 عرض 1.5
ورق ST52 سایز 40 طول 12 عرض 1.5
ورق ST52 سایز 40 طول 12 عرض 2
ورق ST52 سایز 40 طول 6 عرض 2
ورق ST52 سایز45 طول 6 عرض 1.25
ورق ST52 سایز45 طول 12 عرض 1.25
ورق ST52 سایز45 طول 6 عرض 1.5
ورق ST52 سایز45 طول 12 عرض 1.5
ورق ST52 سایز45 طول 12 عرض 2
ورق ST52 سایز45 طول 6 عرض 2
ورق ST52 سایز50 به طول مفید عرض 2
ورق ST52 سایز 60 به طول مفید عرض 2
ورق ST52 سایز 70 به طول مفید عرض 2
ورق ST52 سایز 80 به طول مفید عرض 2
ورق ST52 سایز 90 به طول مفید عرض 2
ورق ST52 سایز 100 به طول مفید عرض 2
ورق ST52 سایز 110 به طول مفید عرض 2
ورق ST37 سایز8 رول عرض 1
ورق ST37 سایز8 طول 6 عرض 1.25
ورق ST37 سایز8 رول عرض 1.25
ورق ST37 سایز8 رول عرض 1.5
ورق ST37 سایز8 طول 6 عرض 2
ورق ST37 سایز8 طول 12 عرض 2
ورق ST37 سایز10 طول 6 عرض 1
ورق ST37 سایز10 طول 6 عرض 1.25
ورق ST37 سایز10 رول عرض 1.25
ورق ST37 سایز10 رول عرض 1.5
ورق ST37 سایز10 طول 6 عرض 2
ورق ST37 سایز10 طول 12 عرض 2
ورق ST37 سایز10 طول 4 عرض 2
ورق ST37 سایز 12 طول 6 عرض 1
ورق ST37 سایز 12 طول 6 عرض 1.25
ورق ST37 سایز 12 رول عرض 1.25
ورق ST37 سایز 12 رول عرض 1.5
ورق ST37 سایز 12 طول 6 عرض 2
ورق ST37 سایز 12 طول 12 عرض 2
ورق ST37 سایز15 طول 6 عرض 1
ورق ST37 سایز15 طول 6 عرض 1.25
ورق ST37 سایز15 رول عرض 1.25
ورق ST37 سایز15 رول عرض 1.5
ورق ST37 سایز15 طول 12 عرض 2
ورق ST37 سایز15 طول 6 عرض 2
ورق ST37 سایز 20 طول 6 عرض 1
ورق ST37 سایز 20 طول 6 عرض 1.25
ورق ST37 سایز 20 طول 6 عرض 1.5
ورق ST37 سایز 20 طول 12 عرض 2
ورق ST37 سایز 20 طول 6 عرض 2
ورق ST37 سایز25 طول 6 عرض 1
ورق ST37 سایز25 طول 6 عرض 1.25
ورق ST37 سایز25 طول 6 عرض 1.5
ورق ST37 سایز25 طول 12 عرض 2
ورق ST37 سایز25 طول 6 عرض 2
ورق ST37 سایز 30 طول 6 عرض 1
ورق ST37 سایز 30 طول 12 عرض 1
ورق ST37 سایز 30 طول 6 عرض 1.25
ورق ST37 سایز 30 طول 12 عرض 1.25
ورق ST37 سایز 30 طول 6 عرض 1.5
ورق ST37 سایز 30 طول 12 عرض 1.5
ورق ST37 سایز 30 طول 12 عرض 2
ورق ST37 سایز 30 طول 6 عرض 2
ورق ST37 سایز 35 طول 6 عرض 1
ورق ST37 سایز 35 طول 12 عرض 1
ورق ST37 سایز 35 طول 6 عرض 1.25
ورق ST37 سایز 35 طول 12 عرض 1.25
ورق ST37 سایز 35 طول 6 عرض 1.5
ورق ST37 سایز 35 طول 12 عرض 1.5
ورق ST37 سایز 35 طول 12 عرض 2
ورق ST37 سایز 35 طول 6 عرض 2
ورق ST37 سایز 40 طول 6 عرض 1
ورق ST37 سایز 40 طول 12 عرض 1
ورق ST37 سایز 40 طول 6 عرض 1.25
ورق ST37 سایز 40 طول 12 عرض 1.25
ورق ST37 سایز 40 طول 6 عرض 1.5
ورق ST37 سایز 40 طول 12 عرض 1.5
ورق ST37 سایز 40 طول 12 عرض 2
ورق ST37 سایز 40 طول 6 عرض 2
ورق ST37 سایز45 طول 6 عرض 1
ورق ST37 سایز45 طول 12 عرض 1
ورق ST37 سایز45 طول 6 عرض 1.25
ورق ST37 سایز45 طول 12 عرض 1.25
ورق ST37 سایز45 طول 6 عرض 1.5
ورق ST37 سایز45 طول 12 عرض 1.5
ورق ST37 سایز45 طول 12 عرض 2
ورق ST37 سایز45 طول 6 عرض 2
ورق ST37 سایز50 به طول مفید عرض 2
ورق ST37 سایز 60 به طول مفید عرض 2
ورق ST37 سایز 70 به طول مفید عرض 2
ورق ST37 سایز 80 به طول مفید عرض 2
ورق ST37 سایز 90 به طول مفید عرض 2
ورق ST37 سایز 100 به طول مفید عرض 2
ورق ST37 سایز 110 به طول مفید عرض 2
ورق ST37 سایز 130 به طول مفید عرض 2